بیانیه چشم انداز


کسب جایگاه بین سه شرکت برتر در بین زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در جایزه ملی تعالی و پیشرفت و قرار گرفتن بین ده شرکت کشت و صنعت برتر کشور تا سال 1404