اعضای کمیته راهبری


 • اعضای کمیته راهبری شرکت کشت و صنعت اشراق جهت راهبردی سند استراتژی
 • دکتر ایوب لکی ___ مدیرعامل
 • دکتر علی جعفرنژاد ___ معاونت تولید
 • دکتر هادی رزقی شیرسوار ___ مشاور راهبردی
 • دکتر علی شمس ___ معاونت بازرگانی
 • دکتر علی مختاری ____ مسئول پیگیری پروژه های ویژه
 • مهندس ابوالفضل اردستانی ____ مدیر فارم فخرآباد
 • مهندس فرشید اکبری ____ مدیر فارم دینه ور
 • مهندس فعله گری ___ مسئول طرح و برنامه
 • سرکار خانم فاطمه گلزاری ___ مسئول امور اداری و منابع انسانی
 • آقای مجید عرب کوهسار ___ معاونت مالی
 • دکتر مریم آرجورلو ___ عضو کمیته

 • {{value}}


کمی صبر کنید...