بازدید اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد

بازدید اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از مجتمع کشت و صنعت اشراق

  5 آذر 1401

پیرو درخواست مجتمع کشت و صنعت اشراق، دکتر جوانروح، مسئول بخش تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد و دکتر رحمانی نیا، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد به اتفاق دکتر جعفرنژاد، مدیر تولید مجتمع کشت و صنعت اشراق و دکتر ایمانی، مدیر مزرعه دام سبک این مجتمع درتاریخ 29 آبان ماه جاری از مزرعه گوسفندان وارداتی در دینور کرمانشاه بازدید کردند.

 در این مزرعه 7 نژاد وارداتی شاخص گوسفند شامل: رومن، بلانژ، ایل دوفرانس، شاروله، سافولک، لاکن گوشتی و لاکن شیری به صورت سیستم بسته پرورش داده می شود.

در این بازدید، در خصوص عملکرد نژادهای وارداتی، چگونگی ارتقاء ژنتیکی گله ، انجام ترمینال کراس با نژادهای بومی و حذف برخی از نژادهای وارداتی گفتگوو تبادل نظر انجام شد.