معرفی دام ها

معرفی گاو شیری نژاد هلشتاین

بزرگترین و پراکنده ترین نژاد در بین نژادهای گاوهای شیری هلشتاین فریزین شیری Holstein-Friesian است. رنگ آن سیاه-سفید و یا قرمز سفید است. خاستگاه آن هلند بوده ولی در اکثر نقاط پراکنده شده است. قابلیت سازگاری مناسبی دارد، مقاومت آن در برابر سرما بالا و استعداد چریدن آن ضعیف است. به علت رشد سریع و کیفیت بهتر گوشت، برای تولید گوشت نیز مناسب است.

صفات ویژه این نژاد

وزن نر: 1000 کیلوگرم- وزن ماده 682 کیلوگرم (شهرت یافته اند به بهترین درصد چربی با بیشترین تولید شیر) بلوغ دیر و وزن گوساله ها 430 کیلوگرم ارزش گوشت عالی، درصد چربی شیر 2/3 تا 8/3 و درصد پروتئین 2/3، تولید شیر 700/12 در سال، طول دوره آبستنی280 روز.

معرفی گوسفند نژاد ایل دو فرانس

 صفات و عملکرد

ایل دو فرانس حاصل تلاقی کنترل شده نژاد دیشلی انگلیس و رامبوئییه مرینوس است که در اوایل قرن 19 تثبیت شد .

این یک نژاد سنگین با بلوغ زودرس است و عملکرد مناسبی از لحاظ بین صفات تولید گوشت و صفات مادری (چندقلوزایی وتولید شیر) دارد. همچنین سازگاری خوبی به سیستم های آزاد و نیمه آزاد با و بدون مکمل غذایی برای بره ها بسته به اهداف و دوره فروش دارد.

توانایی طبیعی این نژاد تولید بره خارج از فصل جفت گیری میش ها در 9-10 ماهگی را ممکن می سازد که باعث تولید بره پاییزه سالانه می شود. این گوسفند مناسب برای پرورش در سیستمهای سه زایش در دوسال می باشد. بره ها نرخ رشد بالا و سازگاری فوق العاده خوب را دارند که باعث می شود نژاد ایل دو فرانس بتواند در عملکرد تولید گوشت نژاد های خالص و آمیخته استفاده شود. انتخاب اهداف اصلاحی برای نژاد ایل دو فرانس به طور برای همزمان بهبود صفات مادری و کیفیت تولید گوشت، با حفظ کیفیت پشم و سازگاری به تولید خارج از فصل بره، متمرکز بوده است. مقاومت به اسکریپی نیز در معیارهای انتخاب مورد تاکید شده است. برنامه شامل رکوردبرداری عملکرد میش در مزرعه، آزمایش صفات تولید گوشت فردی و تست آبستنی بهترین قوچ های جوان برای کیفیت تولید گوشت (در ایستگاه FEDATEST )، صفات مادری، چندقلوزایی و توانایی های شیرخوردن (در مزرعه) بوده است.


نژاد بلانش مسيف سنترال:

ü     مقاوم در برابر شرايط پرورش دشوار

ü     رانمان رشد بالا

ü     سازگاري بالا 

گزارش عملكرد سنواتی در مزرعه دينور شركت اشراق:

نژاد شاروله:

ü     مقاوم در برابر شرايط پرورش دشوار

ü     کیفیت گوشت تولیدی

ü     توانایی های مادری بالا


  

گزارش عملكرد سنواتی در مزرعه دينور شركت اشراق:

پتانسيل نژادي مندرج در کاتالوگ

ميانگين سنواتي

 

95-80

70-85

ميانگين وزن ميش(كيلوگرم)

170-110

100-120

ميانگين وزن قوچ(كيلوگرم)

 

5.1

ميانگين وزن تولد بره(كيلوگرم)

30.1

20

ميانگين وزن 70 روزگي(كيلوگرم)

410

188

ميانگين افزايش وزن روزانه قبل از شيرگيري(گرم)

185

ميانگين افزايش وزن روزانه بعد از شيرگيري(گرم)

1.8

1.15

نرخ بره زايي

 

4.7

درصد سقط

 

5.5

درصد مرده زايي


  

نژاد لاكن شیری:

ü     تطابق پذیری با اقلیم های گوناگون

ü     رانمان تولید شیر بالا

ü     سازگاري بالا


گزارش عملكرد سنواتی در مزرعه دينور شركت اشراق:

پتانسيل نژادي

ميانگين سنواتي

 

80-70

65-75

ميانگين وزن ميش(كيلوگرم)

100-90

80-90

ميانگين وزن قوچ(كيلوگرم)

 

3.9

ميانگين وزن تولد بره(كيلوگرم)

12.5

19.36

ميانگين وزن 70 روزگي(كيلوگرم)

330

208

ميانگين افزايش وزن روزانه قبل از شيرگيري(گرم)

300

213

ميانگين افزايش وزن روزانه بعد از شيرگيري(گرم)

 

1.34

نرخ بره زايي

 

3

درصد سقط

 

2.1

درصد مرده زايي

1.9

 

ميانگين توليد شير

12.5

 

درصد چربي شير

 

 

درصد پروتئين شير


نژاد رومن:

ü     مقاوم در برابر شرايط پرورش دشوار

ü     چندقلوزایی بالا

ü     کیفیت صفات مادری بالا و پرورش آسان

گزارش عملكرد سنواتی در مزرعه دينور شركت اشراق:

پتانسيل نژادي

ميانگين سنواتي

 

80-70

60-70

ميانگين وزن ميش(كيلوگرم)

100-90

90-100

ميانگين وزن قوچ(كيلوگرم)

 

3.9

ميانگين وزن تولد بره(كيلوگرم)

28.7

16.3

ميانگين وزن 70 روزگي(كيلوگرم)

367

166

ميانگين افزايش وزن روزانه قبل از شيرگيري(گرم)

192

ميانگين افزايش وزن روزانه بعد از شيرگيري(گرم)

2.1

1.65

نرخ بره زايي

 

4

درصد سقط

 

2.5

درصد مرده زايي


  

نژاد سافولك:

ü     توانایی عادت پذیری به شرایط محیطی

ü     رشد سریع و ترکیب بدنی مناسب

ü     راندمان لاشه مناسب


گزارش عملكرد سنواتی در مزرعه دينور شركت اشراق

پتانسيل نژادي

ميانگين سنواتي

 

90-65

75-80

ميانگين وزن ميش(كيلوگرم)

150-80

100-125

ميانگين وزن قوچ(كيلوگرم)

 

4.6

ميانگين وزن تولد بره(كيلوگرم)

31.5

22.7

ميانگين وزن 70 روزگي(كيلوگرم)

399

200

ميانگين افزايش وزن روزانه قبل از شيرگيري(گرم)

234

ميانگين افزايش وزن روزانه بعد از شيرگيري(گرم)

1.7

1.1

نرخ بره زايي

 

7.3

درصد سقط

 

5.5

درصد مرده زايي  

نژاد لاكن گوشتي:

ü     مقاوم در برابر شرايط پرورش دشوار

ü     رانمان رشد بالا

ü     سازگاري بالا


گزارش عملكرد سنواتی در مزرعه دينور شركت اشراق:

پتانسيل نژادي

ميانگين سنواتي

 

 

70-75

ميانگين وزن ميش(كيلوگرم)

 


100-120

ميانگين وزن قوچ(كيلوگرم)

 

4.1

ميانگين وزن تولد بره(كيلوگرم)

 

*

ميانگين وزن 70 روزگي(كيلوگرم)

 

*

ميانگين افزايش وزن روزانه قبل از شيرگيري(گرم)

 

206

ميانگين افزايش وزن روزانه بعد از شيرگيري(گرم)

 

1.54

نرخ بره زايي

 

9.7

درصد سقط

 

1.4

درصد مرده زايي
  

نژاد ايل دوفرانس:

ü     بلوغ سریع و توانایی 3 زایش در ۲ سال

ü     رانمان رشد بالا بره ها

ü     سازگاري خوب با سیستم های آزاد و نیمه آزادگزارش عملكرد سنواتی در مزرعه دينور شركت اشراق:


پتانسيل نژادي

ميانگين سنواتي

 

90-70

70-80

ميانگين وزن ميش(كيلوگرم)

150-100

100-130

ميانگين وزن قوچ(كيلوگرم)

 

4.7

ميانگين وزن تولد بره(كيلوگرم)

31

17.3

ميانگين وزن 70 روزگي(كيلوگرم)

405

173

ميانگين افزايش وزن روزانه قبل از شيرگيري(گرم)

180

ميانگين افزايش وزن روزانه بعد از شيرگيري(گرم)

1.8

1.38

نرخ بره زايي

 

3.3

درصد سقط

 

3.3

درصد مرده زايي
  

نژاد سانن:


ü     سازگار در اقلیم های متفاوت


ü     رانمان تولید شیر بالاü     سازگاري بالا با جیره های گوناگونگزارش عملكرد سنواتی در مزرعه سعدآباد شركت اشراق:
پتانسيل نژادي

ميانگين سنواتي

 

90-50

50-55

ميانگين وزن مولد(كيلوگرم)

120-80

70

ميانگين وزن پازن(كيلوگرم)

3.74

2.7

سرانه توليد شير روزانه

 

3.39

ميانگين وزن تولد بره(كيلوگرم)

 

15.7

ميانگين وزن 70 روزگي(كيلوگرم)

 

166

ميانگين افزايش وزن روزانه قبل از شيرگيري(گرم)

 

*

ميانگين افزايش وزن روزانه بعد از شيرگيري(گرم)

 

1.6

نرخ بره زايي

 

4.5

درصد سقط

 

5.1

درصد مرده زايي

3.18

 

درصد پروتئين شير

3.58

 

درصد چربي شير  

نژاد آلپاین:


ü     قدرت سازگاری بالا با محیط


ü     رانمان تولید شیر بالا


ü     سازگاري بالا با روش های گوناگون پرورش


گزارش عملكرد سنواتی در مزرعه سعدآباد شركت اشراق:


 


پتانسيل نژادي

ميانگين سنواتي

 

70-50

55-50

ميانگين وزن مولد(كيلوگرم)

100-80

70

ميانگين وزن پازن(كيلوگرم)

 

4.05

ميانگين وزن تولد بره(كيلوگرم)

3.59

2.9

سرانه توليد شير روزانه

 

13.7

ميانگين وزن 70 روزگي(كيلوگرم)

 

137

ميانگين افزايش وزن روزانه قبل از شيرگيري(گرم)

 

*

ميانگين افزايش وزن روزانه بعد از شيرگيري(گرم)

 

1.5

نرخ بره زايي

 

5.6

درصد سقط

 

6.1

درصد مرده زايي

3.32

 

درصد پروتئين شير

3.78

 

درصد چربي شير