کشاورزی

واحد فخرآباد


گیاه جو که عمده تولیدات کشت زراعت را به خود اختصاص داده است و محصول به صورت علوفه سبز و بذر برداشت میشود و تمام تولیدات جو به مصرف واحد دامداری می رسد.
همچنین هرساله گیاهان کلزا و ذرت علوفه ای و همچنین یونجه در سطح محدود کشت می شود.
جهت تناوب در کشت و کنترل بیماری ها و آفات، در صورت دردسترس بودن آب کافی به مقدار کم هرساله گیاهان جو و ذرت علوفه ای و یونجه در سطح محدود کشت میشود.
در بخش باغبانی طی سالیان گذشته 210 هکتار از اراضی پسته کاری شده است.


واحد سعدآباد


گیاهان جو و ذرت علوفه ای و یونجه کشت و کار میشود.
واحد احمدآباد مستوفی
کل زمین های سطح زیر کشت واحد احمدآباد مستوفی در حدود 100 هکتار میباشد که 43 هکتار به کشت یونجه اختصاص شده است و بقیه زمین ها باتوجه به میزان بارنگی و آب در دسترس کشت محصولاتی چون جو و گندم و ذرت علوفه ای انجام می شود.

واحد احمدآباد مستوفی
کل زمین های سطح زیر کشت واحد احمدآباد مستوفی در حدود 100 هکتار میباشد که 43 هکتار به کشت یونجه اختصاص شده است و بقیه زمین ها باتوجه به میزان بارنگی و آب در دسترس کشت محصولاتی چون جو و گندم و ذرت علوفه ای انجام می شود.

واحد دینور
حدود 2هکتار یونجه کشت شده است. قسمت باغبانی شامل گردو و انگور می باشد که درختان گردو در حدود 600 اصله درخت و در سطحی به مساحت 6 هکتار و درختان انگور به تعداد 1000 اصله درخت و در سطحی به مساحت 1.5 هکتار کشت شده اند.