بازرگانی و فروش


تولیدات دامی سنگین

شیر خام

کود

محصولات کشاورزی

پسته خام

جو