واحد دینور

برگزاری جلسه با موضوع بررسی مسائل فنی و روند تولید دام سبک واحد دینور شرکت مجتمع کشت و صنعت اشراق

/post-1
در مورخ 1403/01/28 جلسه فنی دام سبک در فارم دینور (واقع در شهرستان صحنه استان کرمانشاه) با موضوع بررسی مسائل فنی و روند تولید دام سبک واحد دینور این شرکت ب با حضور سرپرست معاونت بازرگانی آقای دکتر پایدار،آقای دکتر جعفرنژاد معاونت طرح، برنامه و توسعه مدیریت، آقای مهندس اردستانی معاونت تولید، آقای علیرضا حاج اسمعیل سلطان مدیر اداری و منابع انسانی شرکت و آقای دکتر ایمانی مدیر تولید دام سبک برگزار شد.