به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت اشراق تخلیه سیلوی ذرت علوفه‌ای در این شرکت در سال مالی اخیر آغاز گردیده است. این شرکت با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در نظر دارد دپوی علوفه‌ی سال خود را ذخیره نماید که این عامل میتواند اثر بسیار مناسبی روی رکورد تولید و عملکرد تولیدی گله‌های این شرکت داشته باشد.