به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت اشراق کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی با تغییر الگوی کشت و استفاده از روشهای نوین کاشت، داشت و برداشت موفق به برداشت بالاترین ‌مقدار قصیل جو در سال جاری و همچنین برداشت جو باکیفیت از مزارع این شرکت شدند، با برداشت این محصول بخشی از نیاز نهاده‌های اساسی مثل علوفه و دانه جو جهت مصرف در واحد دامداری تامین خواهد شد. با همت همه همکاران در شرکت اشراق شعار سال مبنی بر جهش تولید در واحد زراعت این شرکت محقق گردیده است.